Strona główna O mnie Oferta Przepisy Przydatne linki Kontakt

Biegły Rewident Piotr Błaszczyk

Przepisy

Ustawa o rachunkowości

„Art. 64. 1. Badaniu i ogłaszaniu, z zastrzeżeniem art. 64b, podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania   finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność:
1) banków oraz zakładów ubezpieczeń, 
2) jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych, 
2a) jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emertalnych, 
3) spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji, 
4) pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków: 
a) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób, 
b) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro, 
c) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro. 
2. W jednostkach sporządzających łączne sprawozdania finansowe, o których mowa w art. 51 ust. 1, warunki określone w ust. 1 stosuje się do łącznego rocznego sprawozdania finansowego.
3. Badaniu podlegają sprawozdania finansowe spółek przejmujących i spółek nowo zawiązanych, sporządzone za rok obrotowy, w którym nastąpiło połączenie, a także roczne sprawozdania finansowe jednostek sporządzone zgodnie z MSR.
4. Badaniu i ogłaszaniu podlegają również roczne połączone sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami oraz roczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy.”
 
Wielkości wyrażone w euro określone w ustawie o rachunkowości przelicza się na walutę polską po średnim kursie, ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na dzień bilansowy.
W jednostkach, w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, dniem bilansowym jest 31 grudnia każdego roku.
Podstawę do przeliczenia wielkości dotyczących obowiązku badania sprawozdania finansowego za 2012 r. stanowi średni kurs euro ogłoszony przez NBP na dzień 30 grudnia 2011 r. w tabeli 252/A/NBP/2011, który wyniósł: 4,4168 zł/euro.
A zatem wielkości określone przez Ustawę o rachunkowości w przeliczeniu na złote są następujące:
- suma aktywów na koniec poprzedniego roku obrotowego: 2.500.000 euro x 4,4168 zł/euro = 11.042.000 zł
- przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy: 5.000.000 euro x 4,4168 zł/euro = 22.084.000 zł

Aktualny tekst ustawy o rachunkowości

 
Strona główna O mnie Oferta Przepisy Przydatne linki Kontakt